รายละเอียด

KEY BENEFITS


• เข้าใจเรูปแบบการบริหารงานสมัยใหม่ที่เป็นลักษณะของการทำงานข้ามสายงาน (Cross- Functional)

• มีทัศนคติที่ดีต่อการรับผิดชอบตนเองและทีม

• เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทางความคิดแบบทัศนะเชิงบวกต่ออุปสรรคปัญหา

• เห็นถึงความแตกต่างของผลลัพธ์จากการทำงานแบบ Silo และ Cross Functional Concept

• สามารถตั้งเป้าหมายร่วมและสร้างค่านิยมร่วมกันเพื่อความสำเร็จของทีม

• เรียนรู้จิตวิทยาและเทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้วยวิสัยทัศน์

• เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อนำทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

• เรียนรู้เทคนิคการเรียนรู้และเข้าใจถึงความต่างระหว่างบุคคลต่อการทำงานร่วมกัน

• นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่เป้าหมายหลักและผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้


KEY CONTENTS


• Cross-Functional Management คืออะไร

• ข้อดีของการบริหารจัดการองค์กรแบบ CFM

• ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารแบบ CFM ประสบความสำเร็จ

• สิ่งท้าทายในการทำงานแบบข้ามสายงาน

• การออกแบบองค์กร CFM แบบมีประสิทธิภาพ

• ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การออกแบบองค์กรแบบ CFR ประสบความสำเร็จ

• การกำหนดภารกิจและบทบาทร่วมกัน

• การทำงานแบบ Silo คืออะไร

• ข้อดีและข้อพึงระวังของการทำงานแบบ Silo และ CFM

• เพิ่มผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการบริหารงานตามหลัก CFM

• การกำหนดเป้าหมายแบบ (Goal Setting)

• การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานเป็นทีม (Motivation)

• การจัดการความขัดแย้งในทีม • การสร้างอิทธิพลโดยไม่ใช่อำนาจ

• การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust)

• การบริหารเวลาด้วยหลักความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อ CFM

• ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม (Common Goal)

• การใช้คำพูดเชิงบวกในงานเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

• เรียนรู้รูปแบบที่แตกต่างของคน 4 มิติ (DISC)

• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

• สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานควรทำเพื่อให้ทีมข้ามสายงานประสบความสำเร็จ


METHODOLOGY


• Workshop

• Case Study

• Role Play

•  Participation


TARGET PARTICIPANTS

• ผู้บริหาร
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างาน
• ผู้นำทีม

 ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.) 

 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่นCustomer Reference

 • cousetype

  COURSE TYPE Strategics & Planning

 • cousetype

  TARGET Leaders, Strategics manager

 • cousetype

  ESTIMATE RESULT mockup text, etc.

 • cousetype

  IN ACTIONS 5 - 15 people per class

คอร์สอื่นๆ

 • DESIGN THINKING

  DESIGN THINKING

  การคิดเชิงออกแบบ

  Learn More
 • DA VINCI CODE

  DA VINCI CODE

  หลักสูตรอบรมสัมมนา: กิจกรรมการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้บริหาร

  Learn More
 • THE LEGENDARY TEAM

  THE LEGENDARY TEAM

  หลักสูตรอบรมสัมมนา : ทีมสร้างตำนาน

  Learn More
PAGE TOP
CONTACT
กรุณาใส่อีเมล์ เพื่อติดตามข่าวสารจากทางเรา